Könyvajánló

A Déli Harangszó Könyvajánló rovatában keresztény teológiával, egyháztörténettel, gyülekezetekkel, egyházi élettel, lelkiségi írásokkal és szépirodalommal foglalkozó könyvek ismertetőjét olvashatják.

Hans Küng: Minden dolgok kezdete

Honnan származik a mindenség? Mi tartja össze a világot? Milyen viszonyban áll egymással a természettudomány és a teológia? Teremtés vagy evolúció? Mit mondhatunk az ember eredetéről? Hol keresendők az emberi ethosz kezdetei? Nem kisebb vállalkozásba fogott a hazánkban is jól ismert katolikus teológus szerző, mint hogy összefoglalja azokat a lehetséges válaszokat, amelyeket a kezdetek kezdetének, a világ, az élet és az ember eredetének e nagy kérdéseire fogalmazhat meg a gondolkodó hit, illetve hívő értelem. A fizika és a biológia korszakalkotó eredményeiből fakadó következtetéseket épp úgy igyekszik bemutatni könyvében, mint a Biblia „korszerűen felfogott” tanúságtételét.

Bővebben…

Ágostai hitvallás – A Magyarországi Evangélikus Egyház hitvallási iratai 2.

Régóta várt és a maga nemében hiánypótló kiadványt vehet kézbe az olvasó az Ágostai hitvallás új fordításával, mely A Magyarországi Evangélikus Egyház hitvallási iratai című sorozat második köteteként, a Luther Kiadó gondozásában látott napvilágot 2008-ban. Bár a hitvallási irat magyar kiadásainak 20. századi története egyáltalán nem tekinthető eseménytelennek, immár a legutolsó megjelentetés óta is több mint ötven év telt el (1957, Nagy Gyula). Mivel alapvető hitvallási szövegről van szó, ezért vele kapcsolatban újra meg újra megfogalmazódik a korszerű nyelvezetre fordítás igénye. A két azonos tekintélyű – tehát a latin és a német nyelvű – eredeti szöveg közül ezúttal a latin változatot tolmácsolja a két fordító: Bódi Emese latintanár és dr. Reuss András teológiai tanár.

Bővebben…

A hét nap csodája – Segédanyag a „Teremtés Hete” ünnepkörhöz

Hitünk alapjait megvizsgálva azt mondhatjuk, hogy a teremtés védelméről, az ember hű sáfárságáról szóló kérdés egyáltalán nem idegen keresztény hitünktől, hanem szerves részeként következik abból. Azonban gondolkodásunk racionalitása és környezetünk realitása gyakran olyan ellenérveket támasztanak bennünk, amelyek által hajlamosak vagyunk a környezet- és természetvédelem kérdését lesöpörni a minket foglalkoztató gondolatok asztaláról.

Bővebben…

Elmélyülés – Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok 2009–2010

Reménységgel tesszük le szolgatársaink asztalára a Déli Evangélikus Egyházkerület munkaközössége által összeállított gyülekezeti munkaprogram-tervezetet, melynek kulcsszava a mélység, az elmélyülés.

Bővebben…

AGAPE – Alternatív globalizáció a népekért és a Földért

A szociáletika és az ökumené kérdéseit vizsgáló Eszmecsere sorozat 5. kötete az Egyházak Világtanácsa (EVT) AGAPE (Alternative Globalization Addressing Peoples and Earth) címmel készült felhívásának és nyilatkozatának magyar fordítását, valamint négy kísérő tanulmányt tartalmaz. Az AGAPE-folyamat az EVT 1998-as hararei nagygyűlésén indult. A világban tapasztalható globális folyamatok – mint az igazságtalanság, a népek közötti egyenlőtlenség, a botrányos méreteket öltő szegénység és az anyaföld kizsákmányolása – arra indították a jelenlevőket, hogy érdemben foglalkozzanak a problémákkal, és erre a tagegyházakat és a szélesebb ökumenikus közösségeket is ösztönözzék.

Bővebben…

Gáncs Aladár: Élő víz

Az Evangélikus Élet Élő víz rovatában több éve olvashatók Gáncs Aladár írásai. Új kötete ezeknek a rövid hitébresztő és -erősítő cikkeinek a válogatását tartalmazza, illetve kiegészül számos, korábban nem publikált írással. A kötet végigmegy az egyházi esztendő tematikáján, s az egyes írásokban hitünk gyakorlásának, hétköznapokban történő megélésének alapvető kérdései kerülnek elő. A rövid írások segítenek átgondolni hitünk kérdéseit, és ugyanakkor keresztény életünk napi feladatainak teljesítésében is eligazítást nyújt.

Bővebben…

Jonathan Hill: A keresztény gondolkodás története

A keresztény tanításról sokaknak az jut eszükbe elsőként, hogy az nem más, mint hittételek lefektetett és rögzített rendszere, melyben a készen kapott igazságokat megfelelő formába öntötték és a leginkább közérthető módon megfogalmazták. Ebben a szemléletben az egyház nem úgy jelenik meg, mint a valóság egyre mélyebb és teljesebb összefüggéseinek a keresője, hanem mint az igazság konzerválója. Az egyházon kívüliek esetében ez a vélekedés érthető, az azonban már sajnálatos, hogy sokszor egyházi emberek is gyakorlatilag ugyanezt gondolják a keresztény tanításról és a teológia feladatáról. Ők azok, akik összekeverik a dogmatikát a dogmatizmussal. A konzervált igazságok csábító ereje igen nagy, hiszen a félreértelmezett hit leple alatt az ember könnyedén ledobja válláról a konstruktív-kritikai gondolkodás felelősségének és szabadságának terhét.

Bővebben…

Reményik Sándor Összes versei

Reményik Sándor Összes versei cím alatt négy kiadás látott eddig napvilágot. Az első még a költő életében, 1941-ben jelent meg, s az 1918–1940 közötti köteteiben megjelent verseket tartalmazta, a „Végvári versek” kivételével, amelynek újrakiadásához az akkor már „korszerűtlen versei”-vel vívódó költő nem járult hozzá; a második – az elsőhöz hasonlóan – a budapesti Révai Kiadónál, immár Reményik Sándor halála után, amelybe a költő húgának, Imre Kálmánné Reményik Saroltának a hozzájárulásával már bekerültek a Végvári versek, s természetesen bekerült a költő halála után az Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában megjelent Egészen című kötet is. Az 1941-es Összes verseknek a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya gondozásában készült 1999-es reprint kiadása után a budapesti Auktor Kiadó jelentette meg az Összes verseket, lényegében újranyomva az 1943-as Révai-kiadást.

Bővebben…

Szabó András: Auschwitz – Katarzis a teológiában

Az, hogy hatvan évvel az események után a holokausztirodalom mennyisége nem apad, ékes bizonyíték arra, mennyire beágyazódott az emberiség közös emlékezetébe a vészkorszak feldolgozhatatlan és lezárhatatlan szörnyűsége. Negatív mágnesként vonz, ösztönöz a vele való foglalkozásra. Különféle nézőpontból közelítik meg a 20. század botrányát, magyarázzák a megmagyarázhatatlant.

Bővebben…

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek