Navigáció
Bejelentkezés

 

Indul az „ötéves terv”

Bár még van két hét a nyárból, de talán már szabad, sőt szükséges a hamarosan kezdődő új tanév, munkaév tervezésére gondolnunk. Ennek jegyében kapták kézhez lelkészeink az elmúlt napokban a 2009–2010-es munkaévre készült országos gyülekezeti munkaprogramot. Ez immár a harmadik esztendő, hogy rotációs rend szerint, egy-egy kerület munkacsoportja részletesen kidolgozott terv elkészítésével segíti a gyülekezeti lelkészek, munkatársak szolgálatát. Az északi és a nyugati egyházkerület után az idén a déliek kerültek sorra. A közel húszfős munkacsoport, Szabóné Mátrai Marianna püspökhelyettes koordinálásával, ötszáz oldalas kötettel lepte meg lelkészi karunkat. A kiadvány címe Elmélyülés.

2009. augusztus 16.

Nemcsak mennyiségi gazdagodás jellemzi az új munkaprogramot, hanem egyfajta minőségi előrelépést is remélünk tőle. Az előző két munkaterv ugyanis egymástól függetlenül jelent meg Növekedés, illetve Isten háza népe címmel. Ősztől viszont középtávú, öt évre szóló, tudatos építkező programtervet szeretnénk megalapozni. Erre utal a címben szereplő „ötéves terv”.
    Tudom, hogy ez utóbbi kifejezés, főleg az idősebb nemzedékben, keserves emlékeket idéz fel, hiszen a múlt rendszer évtizedeinek hírhedt ötéves tervei nem bizonyultak sikertörténetnek. De a minden tervezés nélküli kontrollálatlan sodródás talán még nagyobb veszélyeket rejt magában. Ennek felelőssége tetten érhető a mai globális gazdasági válságban is. Gátlástalan túltermelés és túlfogyasztás, energia- és nyersanyagpazarlás, és nem utolsósorban felelőtlen gazdálkodás, garázdálkodás az úgynevezett humán erőforrással, emberek lelki, szellemi és fizikai erejével.
    Mindezektől a közveszélyes kísértésektől egyházunk élete, munkája sem mentes. Fontos, hogy mi is megtanuljunk bölcsen és felelősen gazdálkodni erősen korlátozott emberi forrásainkkal. Ebből a felismerésből született újjá a közelmúltban az éves országos munkaterv készítésének gondolata, amelynek komoly hagyománya van egyházunkban. Elég, ha a két világháború között megjelent tartalmas, részben még ma is használható, belmissziói munkaprogramokra gondolunk.
    Ma, amikor oly sok lelkészünk panaszkodik túlterheltségről, Istentől kapott erőnk eltékozlása lenne, ha külön-külön erőlködnénk saját ízlésünk, egyéni képességünk és látásmódunk szerinti éves munkatervek összebarkácsolásán. Nem is szólva a minden koncepció nélküli vegetálás mulasztási bűnéről, ami sajnos gyülekezeteink jelentős részében nem ismeretlen jelenség…
    Az első, immár rendszerváltás utáni, új ötéves munkaprogramterv koncepcióját dr. Szabó Lajos, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Tanszékének professzora dolgozta ki. A tudatos, távlatos építkezésnek –  így, a gyülekezetépítésnek is mindig felelős alapozással kell kezdődnie. Ennek megfelelően az első év kulcsszava az elmélyülés. Erre a biztos fundamentumra épülhet majd a második esztendőben a megismerés, a harmadik évben a megerősödés. Ebből fakadhat majd az együttműködés, végül pedig az ötödik évben a kitekintés.
    A tervezet szerint minden évben más-más szolgálati terület kap kiemelt hangsúlyt a lelkész és a gyülekezet életében. Így az induló munkaévben a lelkigondozás kaphat prioritást, a következő esztendőben pedig a tanítás/tanulás. Ezt követi a tanúskodás, majd a közösségépítés, végül pedig a missziói dimenzió.
    Az ötéves koncepció részletesebb kibontása dr. Szabó Lajos tollából a kötet bevezetésében olvasható. Nyilvánvaló, hogy a nagy ívű elképzelés megvalósítása az egyházkerületek munkacsoportjai közötti szorosabb együttműködést és szervezettebb koordinációt igényel a jövőben.
    A 20092010-es tervezet egyik sajátossága, hogy az elmélyülés képéből kiindulva a főbb gyülekezeti alkalmak témasorozatai hat lépésben járják végig a munkaévet. Az egyes szakaszok a kincsért mélybe szálló gyöngyhalász mozdulatainak szimbolikus üzenetét idézik: elszánás – levegővétel – lemerülés – felfedezés – megszerzés – felemelkedés.
    A gyülekezeti bibliaórák harminc témaegységre kidolgozott sorozata Hóseás próféta könyvéből, János evangéliumából és Pál apostol Timóteushoz írott leveleiből merít. A kötet mindehhez gazdag illusztrációs anyagot kínál, melyek egy rész az interneten elérhető letölthető formában (http://munkaprogram.lutheran.hu; http://del.lutheran.hu).
    Kézbe kapunk egy harmincnyolc részes ifjúsági sorozatot, gyermekbibliaórai vázlatokat, jól használható családi istentiszteleti modelleket. Gondoltak a szerkesztők az egyre több gyülekezetben működő baba-mama körökre is. Találunk több mint száz oldalas, alaposan kidolgozott bibliaiskolát, valamint speciális tematikus bibliaórai sorozatot. Segítséget nyújt a kötet azoknak is, akik ALPHA-kurzus indítását tervezik.
    S végül, az utolsó fejezet Extrák címmel speciális gyülekezeti alkalmakhoz kínál ötleteket: evangélizációs sorozatokhoz, presbiteri napokhoz, ifjúsági napokhoz és ifjúsági táborokhoz, valamint közli a 2009-es és 2010-es évben esedékes fontosabb egyház- és kultúrtörténeti évfordulók jegyzékét.
    Ezen a helyen is hálás köszönet illeti a szerkesztőket és munkatársaikat. Köszönet a Luther Kiadó szerkesztőinek, hogy időben és a tőlük már megszokott magas színvonalon, igényes kivitelben jelentették meg a vaskos kötetet.
    Remélem, sokan forgatják majd haszonnal, áldott elmélyüléssel az új munkaprogramot. Igazi kincsestár nyílhat meg előttünk, melyből a helyi körülményeknek megfelelően, szabadon és bölcsen gazdálkodhatunk.
    Közös Munkaadónk ajándékozzon nekünk elmélyülő hitet, kreatív szeretetet és megújuló reménységet. Ő adjon naponként friss erőt, lendületet és örömöt. Így kívánok örömteli és eredményes új munkaévet minden munkatársamnak, közelben és távolban!

Gáncs Péter

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek